POLITYKA PRYWATNOŚCI, MECHANIZM COOKIE I RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony Stowarzyszenia HOG Lodz Chapter
Poland http://hoglodz.pl (zwanej dalej: „LChP).
2. Właścicielem strony LChP i jednocześnie administratorem danych jest
Stowarzyszenie HOG Lodz Chapter Poland z siedzibą w Łodzi (93-231), ul.
Dąbrowskiego 207/225, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633070,
NIP: 9820376677, REGON: 365197221, zwane dalej LChP.
3. Dane osobowe zbierane przez LChP za pośrednictwem Strony
Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane również RODO.
4. LChP dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności
Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. LChP zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, zwanych dalej
Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku
a. kontaktu za pośrednictwem strony internetowej z LChP i wypełnienia stosownych
danych w formularzach
• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• numer telefonu.
b. Wypełnienia deklaracji członkowskiej i wypełnieniu Oświadczenia o Wyrażeniu
Zgody na Wykorzystanie Wizerunku
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez LChP.
2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana przez Użytkowników.
3. W przypadku skierowania żądania, LChP udostępni dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym
Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies
1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez LChP na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę
Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
pomagają dostosowywać oferowane przez LChP produkty do indywidualnych preferencji i
rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych treści na Stronie
Internetowej.
2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony
Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów
Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania
złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkowników mają możliwość ograniczenia lub
wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.
3. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. LChP nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na
nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił LChP
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez LChP
zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności,
które zgodnie z prawem LChP może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna:
art. 21 RODO.
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych,
w tym profilowania, jeżeli LChP przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes, np. marketing produktów i usługLChP, prowadzenie statystyki korzystania z
poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze
Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i LChP nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną
usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa
prawna: art. 17 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w których były przetwarzane;
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa
członkowskiego, któremu LChP podlega;
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem
sprzeciwu lub wycofaniem zgody, LChP może zachować pewne dane osobowe w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
LChP. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
korzystaniem z usług LChP.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5
Polityki Prywatności.
§ 5  Pytania dotyczące Polityki Prywatności
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
hoglodz@hoglodz.pl
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2018 r.